รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง : Project Engineer
คุณสมบัติ:
• เพศ ชายหรือหญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ เครื่องกล
• ประสบการณ์ ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน MSOffice ได้
คุณสมบัติ อื่นๆ :
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน:
• จัดทำเอกสารต่างๆที่ใช้ในการขาย เช่น เช็คสินค้าจากทาง SUPPLIER ทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย เป็นต้น
• ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า กับ OUTSIDE SALES ที่ออกตลาด เพื่อให้การขายสะดวก ราบรื่น
• ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• ค่าตอบแทนการขาย
• เครื่องแบบพนักงาน 

สนใจส่ง Resume ได้ที่ Email: hr@venzo.co.th
หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร: 064-159-5257

ตำแหน่ง : Sale Engineer
คุณสมบัติ:
• เพศ ชายหรือหญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ เครื่องกล
• ประสบการณ์ ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน MSOffice ได้
คุณสมบัติ อื่นๆ :
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน:
• จัดทำเอกสารต่างๆที่ใช้ในการขาย เช่น เช็คสินค้าจากทาง SUPPLIER ทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย เป็นต้น
• ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า กับ OUTSIDE SALES ที่ออกตลาด เพื่อให้การขายสะดวก ราบรื่น
• ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• ค่าตอบแทนการขาย
• เครื่องแบบพนักงาน 

สนใจส่ง Resume ได้ที่ Email: hr@venzo.co.th
หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร: 064-159-5257

ตำแหน่ง : Sale Coordination
คุณสมบัติ:
• เพศ ชายหรือหญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ เครื่องกล
• ประสบการณ์ ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน MSOffice ได้
คุณสมบัติ อื่นๆ :
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน:
• จัดทำเอกสารต่างๆที่ใช้ในการขาย เช่น เช็คสินค้าจากทาง SUPPLIER ทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย เป็นต้น
• ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า กับ OUTSIDE SALES ที่ออกตลาด เพื่อให้การขายสะดวก ราบรื่น
• ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• ค่าตอบแทนการขาย
• เครื่องแบบพนักงาน 

สนใจส่ง Resume ได้ที่ Email: hr@venzo.co.th
หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร: 064-159-5257

เนื่องจากในแต่ละปีทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนจำนวนจำกัด ผู้ปกครองสามารถสมัครที่เรียนล่วงหน้า 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไป

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
2. ทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา สำเนา 1 ชุด
3. สูติบัตรของนักเรียน สำเนา 1 ชุด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!